ป้ายโฆษณาออนไลน์

Geofence คือสื่อที่แสดงโฆษณาบนป้าย Billboard และในห้างสรรพสินค้า
พร้อมทั้งเชื่อมโยง เข้าระบบมือถือของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทันที

Package 1: Geo-WORK

กลุ่มเป้าหมายคนทำงานสำนักงาน กลุ่มผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT

Package 2: Geo-GO

RATE CARD

Geo-WORK

59,257,497 Eyeballs/month

Plus Plan:
1,750,000 Impresssions
630,000.-/month

Pro Plan:
3,750,000 Impresssions
690,000.-/month

Geo-GO

69,783,816 Eyeballs/month 

Plus Plan:
1,750,000 Impresssions
510,000.-/month

Pro Plan:
3,750,000 Impresssions
568,000.-/month

Geo-DUO
(WORK & GO)

129,041,313 Eyeballs/month 

Plus Plan:
3,750,000 Impresssions
1,030,000.-/month

Pro Plan:
8,250,000 Impresssions
1,130,000.-/month

หมายเหตุ: รายละเอียดโชว์บนป้ายโฆษณา
            Spot 30 seconds | 54 spots/day/screen 1,620 spots/month/screen

Package 3: In-Mall

โฆษณาแสดงในห้างสรรพสินค้า และบนมือถือของกลุ่มเป้าหมายที่เลือก

RATE CARD

SIAM

473,000.-/month

CENTRAL INNER BKK NETWORK

229,000.-/month

CENTRAL NAKHON-RATCHASIMA

51,000.-/month

CENTRAL PHUKET

48,000.-/month

EMQUARTIER TWISTED POLE

91,000.-/month

ICON SIAM

196,000.-/month

ALL IN-MALL BKK

746,000.-/month

The PanOramix

@Central World

Air time for commercial ad
17 hours

Number of minute/hour (loop)
5 minutes/loop

Number of spot/hour (loop) **spot 30 secs**
16 spots/loop

Number of minute/day
136 minutes/day

Number of spot/day
272 spots/day

Number of pack
10 packs

หมายเหตุ:
1) Operating time 18 hours (06:00-00:00) and air time for commercial ad 17 hours
2) 10 minutes/hour for broadcast landlord’s content
3) 60 minutes/day for broadcast the daily attraction performances, content and seasonal interactive campaign

RATE CARD

The Panoramix @Centralworld (Include 4K)

7 packs
2,025,000.-/month

หมายเหตุ:
1) กรณีที่ลูกค้าสื่อซื้อจำนวน 3 แพค ขึ้นไป ภายในเดือนเดียวกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขายสื่อให้กับสินค้าคู่แข่งโดยตรง
2) หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญา ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อง 60 วัน ก่อนวันที่มีความประสงค์ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทางบริษัทฯ ขอแจ้งปรับเป็นจำนวนเงินค่าเช่าสื่อโฆษณา จำนวน 2 เดือน
3) ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการ Render ไฟล์งานเพื่อขึ้นสื่อจำนวน 1 ครั้งเท่านั้น

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

 ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED